602 113 031
general terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

vydaný SPORTSPIRIT s.r.o. (dále jako „Společnost“), se sídlem a provozovnou fitcentra na adrese Brno, Dobrovského 96/29, IČ: 28335279 (dále též zkráceně jako „KANTORFITNESS“ či „fitcentrum“)

1. Tento návštěvní řád upravuje pravidla pro vstup do KANTORFITNESS a využívání jeho služeb osobami z řad veřejnosti (dále jako „Návštěvník“). Návštěvníci KANTORFITNESS vstupem do fitcentra vyjadřují bez dalšího souhlas s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni jej bezvýhradně dodržovat.

2. Během provozu fitcentra je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených Fitcentrem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění apod.

3. Prostory a vybavení fitcentra jsou zajištěny tak, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby dezinfikovat a udržovat v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb. Před zahájením a po ukončení provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory fitcentra, šaten a sprch pravidelně uklízí. Návštěvník je povinen pokládat z hygienických důvodů před cvičením na posilovacího stroje nebo karimatku ručník. Návštěvník je povinen během využívání cvičebních strojů a nářadí dbát hygieny a základním způsobem očistit stroje a nářadí po jejich použití. Personál fitcentra v průběhu dne v souladu s aktuálním provozem fitcentra stroje a nářadí dále čistí a dezinfikuje.

4. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého Návštěvníka uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

5. Sportovní aktivity Návštěvníka jsou realizovány zásadně na jeho vlastní odpovědnost a nebezpečí. Návštěvník je zejména povinen přihlédnout při sportovních aktivitách ke svým vlastním schopnostem, zkušenostem, zdravotnímu stavu, fyzické kondici a psychickému stavu. V případě pochybností je Návštěvník povinen vyžádat si předem odborné vyjádření svého lékaře.

6. Návštěvník není oprávněn vykonávat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit či ohrozit jeho fyzické či duševní schopnosti, ovládací a rozpoznávací schopnosti, a odhad vlastních schopností. Společnost je v těchto případech oprávněna výkonu sportovních aktivit Návštěvníka zamezit.

7. V případě, že Návštěvník svým jednáním poruší některý z právních předpisů, návštěvní řád, další podmínky fitcentra vyplývající z návštěvy fitcentra nebo jiným svým jednáním ohrozí bezpečnost vlastní nebo bezpečnost fitcentra nebo osob v něm se nacházejících, je Společnost oprávněna vyzvat jej ke zjednání nápravy. Návštěvník je povinen této výzvy okamžitě uposlechnout, v opačném případě je Společnost oprávněna Návštěvníka vyzvat k okamžitému opuštění fitcentra, které je Návštěvník rovněž povinen uposlechnout.

8. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců Společnosti, zejména pokynů týkajících se bezpečnosti, dodržování požárních či bezpečnostních předpisů a provozu fitcentra, přerušení, znemožnění či neumožnění výkonu jeho sportovních aktivit.

9. Návštěvník nesmí bez předchozího výslovného souhlasu Společnosti využívat vlastního osobního trenéra, který není zaměstnancem či spolupracovníkem Společnosti.

10. Do prostor a v prostorách fitcentra je zakázáno:

a) vnášení jakýchkoli zbraní, nebezpečných látek, jakož i dalších předmětů a látek způsobilých ohrozit bezpečnost fitcentra či jeho návštěvníků,

b) bez souhlasu zaměstnanců Společnosti vnášet zavazadla (zejména taška, batoh, kabelka) do prostor cvičebních sálů,

c) fotografování a filmování v prostorách fitcentra bez předchozího souhlasu,

d) kouření a požívání alkoholických látek v prostorách fitcentra a cvičebních sálů, dále užívání drog, omamných a psychotropních látek v prostorách celého fitcentra, jakož se v prostorách fitcentra pod vlivem těchto látek zdržovat,

e) vstupovat se zvířaty.

11. Do cvičebního sálu je povolen vstup jen v čisté, uzavřené, pevné sportovní obuvi a čistém, přiměřeném sportovním oděvu.

12. Návštěvník je povinen veškeré sportovní nářadí a náčiní, které během cvičení použil, zejména činky a nakládací kotouče, uklidit na své místo.

13. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla osobní hygieny, chovat se v prostorách fitcentra tiše a slušně, jak se při návštěvě fitcentra rozumně očekává a tak, aby neobtěžoval a nerušil ostatní návštěvníky.

14. Uzamykatelné šatní skřínky a ani žádné jiné prostory fitcentra nejsou určeny pro odkládání jakýchkoli klenotů a cenností (např. osobní doklady, hodinky, mobilní telefony, karty) či větších peněžních částek (pro účely návštěvního řádu se za větší peněžní částky považují částky nad 300,- Kč). Uložení uvedených předmětů do šatních skřínek probíhá výlučně na vlastní nebezpečí Návštěvníka. Tyto předměty, event. finanční prostředky, to vše v limitu do 5.000,- Kč, může Návštěvník na dobu cvičení uložit do uzamykatelných boxů na recepci fitcentra.

15. Rezervování šatních skřínek a vynášení klíčů od těchto skřínek z fitcentra je zakázáno. Po skončení cvičení je Návštěvník povinen šatní skřínku ihned vyklidit a klíč vrátit v recepci. Obsazené (zamčené) šatní skřínky budou po skončení denní provozní doby fitcentra otevřeny a vyklizeny za přítomnosti 2 osob, obsah skřínky bude Společností sepsán do protokolu a na náklady Návštěvníka, které činí 50,- Kč za každý i započatý den, uschovány u Společnosti. Pokud si Návštěvník uschované věci nevyzvedne do 6ti měsíců ode dne úschovy, bude s nimi naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

16. Sportovní aktivity ve fitcentru, zejména individuální a skupinové lekce v KANTORFITNESS, mohou na základě rozhodnutí Společnosti podléhat rezervaci, přičemž skupinové lekce se konají pouze v případě rezervace alespoň tří návštěvníků. Návštěvník si zřizuje pro tento účel u fitcentra návštěvnický účet. Návštěvnický účet bude Návštěvníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře fitcentru. Návštěvnický účet – registraci lze také zřídit online. Po založení účtu je Návštěvník povinen na návštěvnický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 200,- Kč. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na pokladně centra a nebo prostřednictvím platební brány. Návštěvník má přístup ke stavu svého návštěvnického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Návštěvník informovat také ve fitcentru. Fitcentrum dále umožňuje Návštěvníkovi využívat svůj návštěvnický účet k nákupu časové permanentky, která umožňuje Návštěvníkovi využívání služeb fitcentra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek. Fitcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále fitcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Návštěvník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zakoupenou permanentku je Návštěvník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Návštěvníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Podrobné podmínky pro trvání a čerpání služeb v režimu permanentek jsou uvedeny v ceníku KANTORFITNESS. Návštěvník má možnost vstupovat na svůj návštěvnický účet přes webové rozhraní na adrese kantorfitness.cz/rezervace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Návštěvník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Návštěvník jakékoli problémy s přihlášením na svůj návštěvnický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci fitcentra. Finanční prostředky vložené na depozit lze vybrat pouze zakoupením služeb nebo zboží. Všechny uvedené podmínky platí i pro držitele karet Multisport, přičemž tato karta nemůže sloužit pro úhradu stornopoplatku. Návštěvník je povinen vyhrazené sportovní aktivity rezervovat v rámci rezervačního systému provozovaného Společností, přičemž bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 24 hodin před začátkem sportovní aktivity. V případě pozdějšího zrušení rezervace je Návštěvník povinen uhradit Společnosti stornovací poplatek, který činí při zrušení rezervace:

a) později než 24 až 12 hodin před začátkem sportovní aktivity – 50,- Kč

b) později než 12 až 6 hodiny před začátkem sportovní aktivity – 100,- Kč

c) později než 6 hodiny před začátkem sportovní aktivity – 150,- Kč, a stejně tak nezruší-li rezervaci vůbec.

a Společnost jej započte oproti Depositu.

17. Pro případ poškození nebo ztráty klíče od šatní skřínky je Návštěvník povinen uhradit Společnosti 200,- Kč.

18. Společnost je oprávněna měnit rozsah a podobu poskytovaných služeb.

19. Ceník pro vstup do KANTORFITNESS a využívání jeho služeb, zahrnující ceny jednotlivých služeb a další podmínky pro jejich využívání a další pravidla pro případ jejich řádného nevyužití (stornopoplatky apod.), je vydán samostatně, je v aktuálním znění k dispozici na webových stránkách www.kantorfitness.cz a recepci fitcentra a je závazný pro Návštěvníka stejně jako tento návštěvní řád.